Общи Условия

Общи Условия / Споразумение с Потребители за ползване на платформата PraimgoОбщи условия / Споразумение с Потребители

Настоящите Общи Условия представляват правно обвързващо споразумение между Заявител/Изпълнител и PRAIMGO LTD, уреждащо ползването на платформата Praimgo, която включва уебсайта на компанията - www.praimgo.com/който уеб адрес може да бъде променян, пренасочван, както временно, така и за постоянно/ и мобилните приложения, прилежащи към него. Платформата Praimgo и свързаните с нея услуги, предоставяни от Компанията, Сайта и Приложенията, включително комуникации и информация находяща се в тях, предоставяни от Компанията на потенциални и реални Заявител и Изпълнители, заедно са наричани по-долу „ Платформата Praimgo“.

Достъпвайки, използвайки или регистрирайки се в платформата Praimgo или която и да е част от нея, Вие изрично потвърждавате и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на настоящото споразумение и всички бъдещи изменения и допълнения към него, които ще бъдат публично оповестявани в уеб сайта на компанията.

С приемането на Общите Условия на Praimgo, Вие изрично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с настоящото споразумение и приемате всички негови условия, без изключения.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НЯКОЕ НЕГОВО УСЛОВИЕ, НЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ И НЯМАТЕ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА PRAIMGO.

В такъв случай, трябва да преустановите ползването на платформата Praimgo незабавно. Приемането на настоящите Общите Условия е изрично Ваше съгласие с настоящото споразумение, в неговата цялост.

Използвайки платформата Praimgo, Вие заявявате и гарантирате, че:

I. Основни термини

С приемане на настоящите Общи Условия, Заявители и Изпълнители заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор на платформата и прилежащите и мобилни приложения – PRAIMGO LTD, наричана по-долу в настоящото споразумение „Компанията“, регистрирана с номер: SC655166, със седалище и адрес на управление на дейността: 68/2 Grassmarket, Edinburgh, Scotland, EH1 2JR.

Платформата Praimgo е Praimgo и свързаните с нея услуги, предоставяни от Компанията, Сайта и Приложенията, включително комуникации и информация находяща се в тях, предоставяни от Компанията на потенциални и реални Заявител и Изпълнители.

Мобилни приложения са компютърни програми, създадени, за да работят на мобилни устройства като смартфони и таблети за нуждите на Praimgo;

Потребител на платформата е всяко лице, Изпълнител или Заявител, достъпило Платформата Praimgo и стартирало дейност в нея;

Заявител на услуга в платформата е всяко лице или фирма, регистрирано в нея, с цел намиране на услуги;

Изпълнител в платформата е всяко лице или фирма, регистрирани в нея, с цел предлагане и продажба на услуги;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителя/Изпълнителя комуникира с Платформата по достъпен за него начин;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение според приложимото законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Заявителя/Изпълнителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Заявителя/Изпълнителя и който заедно с потребителското име, служи за достъп до заявителския /изпълнителския му профил;

Потребителско име е избран от Заявителя/Изпълнителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други Заявители/Изпълнители и Praimgo LTD;

Потребителски профил е обособена част от Платформата на Praimgo LTD, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Praimgo, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно Политиката за лични данни на Praimgo LTD и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Praimgo LTD;

Клиентски профил е обособена част от Praimgo, предоставяща публично частична информация за Потребителя, включваща посочени от него данни - име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки/продажби чрез платформата на Praimgo LTD, както и информация за негови действия в платформата, незабранена от потребителя чрез настройките на профила му, до които той има достъп по всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители;

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на споразумението обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

Виртуален заявителски/изпълнителски портфейл - база данни, даваща информация на Заявителя/Изпълнителя за натрупаните средства и задължения, условно наричани “разполагаема сума” или „Баланс“, която може да се използва единствено за разплащане с Изпълнители, по повод услуги, заявени чрез платформата, или с Praimgo, по повод услуги, предлагани в нея. Размерът на “Баланса” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на Потребителя, съгласно настоящите Общи Условия. В този случай отношенията между Потребителя и Praimgo LTD се уреждат с отделно споразумение;

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Платформата и предоставяне на максимално добри услуги.

II. Акценти в Общите Условия за ползване на платформата Praimgo:

III. Платформата Praimgo

Платформата Praimgo е уеб-базирана комуникационна платформа, която дава възможност за осъществяване на контакт между Заявители на услуга и Изпълнители, за изпълнението на краткосрочни услуги. "Заявители на услуга" са физически лица или фирми, които искат да получат краткосрочни услуги чрез Praimgo, а " Изпълнителите " са физически лица или фирми, които желаят да изпълняват краткосрочни услуги за Заявители, регистрирани в платформата като такива. Изпълнители и Заявители на услуга заедно се наричат по-долу „Потребители“.

Услугите, заявени от Заявителя, които трябва да бъдат изпълнени от Изпълнители, са наричани по-долу "Услуги".

Praimgo LTD не предоставя чрез платформата си професионални услуги или стоки за продажба. Предоставянето на всички услуги се осъществява от независими Изпълнители, които могат да бъдат открити чрез ползване на платформата Praimgo.

Изпълнителите са независими от Praimgo лица (юридически или физически) извършители на услуги. Те не са работници, служители, работодатели, подизпълнители, партньори, представители или агенти на Praimgo. Praimgo не изпълнява услуги и не наема Изпълнители за изпълнение на услуги. Потребителите следва да се запознаят и да приемат това, че Praimgo не осъществява контрол и наблюдение на изпълнението на услугите и категорично отхвърля всякакви отговорности и задължения, свързани с начина и качеството на изпълнението им.

Платформата Praimgo създава възможност за осъществяването на връзка между Заявителя и Изпълнители, само по отношение на изпълнение на услугите, регистрирани и предоставени в платформата. Praimgo не носи отговорност за извършени услуги или осъществени комуникации между Потребители и Изпълнители, нито контролира качеството, сроковете, законността, не предоставянето или какъвто и да е друг аспект по изпълнение на Услуги в платформата. Praimgo не носи отговорност за целостта, качеството, отговорността по действията или бездействията на който и да е Заявител и Изпълнител или оценките, предоставени от Потребители, по отношение един на друг. Компанията не дава никакви гаранции относно пригодността, надеждността, навременността или точността на заявените услугите, предоставяни от Изпълнители на платформата Praimgo.

Проверка на Потребители в платформата

По преценка на компанията и без да има задължение за това, Потребителите могат да бъдат обект на обширен процес на проверка, преди да могат да завършат регистрацията си в платформата, с цел ползването и. Проверката може да включва проверка на самоличността, чрез ползването на услугите на трети страни, проверка на фирмата и лицензионни проверки за възможност и право за изпълнение на услугите, които предлагат чрез платформата. Въпреки, че Компанията може да извършва тези проверки, е важно Потребителите и да са наясно с това, че тя не е задължена да прави това и не може да гарантира, че всеки Потребител е този, за който се представя. PRAIMGO LTD не може и не поема никаква отговорност за коректността, надеждността и актуалността на информацията, предоставена от Потребител чрез платформата Praimgo.

Когато участвате в сделки с други Потребители, трябва да проявявате нужното внимание и разум, за да защитите Вашата лична безопасност, данни и собственост, точно както бихте го направили при взаимодействие с други хора, които не познавате. Praimgo не носи отговорност за неверни или подвеждащи данни, регистрирани от Потребители на платформата. Нито Praimgo, нито други свързани партньори носят отговорност за поведението, действията и изявленията на които и да е Потребители на платформата Praimgo.

IV. Правила за ползване на Praimgo

За срока на действие на настоящото споразумение, като Потребители може да ползвате платформата Praimgo само за Ваша лична употреба или за ползване от името на фирма или друга организация, за която имате законово право да представлявате. Изпълнителите могат да използват платформата Praimgo, за да предлагат услуги единствено по отношение на място, където те имат законово право да извършват предлаганите услуги.

Като Потребители на платформата Praimgo, при ползването и, нямате право:

Със съгласието Ви с настоящото споразумение, Вие декларирате, че разбирате, че всички публикации, направени в платформата Praimgo могат да бъдат публични, както и че може да бъдете публично идентифицирани чрез Вашето име или идентификационна информация за вход.

Praimgo не носи отговорност за действията на който и да е Потребител, по отношение на каквато и да е информация или материали, публикувани в публичното пространство в платформата.

V. Акаунт на Потребителя

Събиране и съхранение на Лични данни

Някои от материалите, налични на платформата Praimgo, може да изискват предварителна регистрация за достъп. Ако решите да получите достъп до такива материали, ще бъдете задължени да се регистрирате. Praimgo може да откаже да осъществите регистрацията Ви и няма да можете да използвате потребителско име, имейл адрес или телефонен номер, които вече се използват от друг Потребител, което може да се тълкува от Praimgo като представяне за друго лице, че данните принадлежат на друг човек, което нарушава интелектуалната собственост или други права на което и да е лице или, че от Praimgo отхвърляме по някаква друга причина по свое усмотрение регистрацията.

Когато завършите регистрация си при нас, ще бъдете задължени да предоставите определена лична информация. Вие заявявате, че тази информация ще бъде вярна, точна и пълна, както и че ще я актуализирате незабавно, когато настъпи промяна по нея. Ако предоставите каквато и да е невярна или неточна информация, ако не е актуална или е непълна, или ако подозираме, че информацията Ви е невярна или неточна, можем по свое усмотрение да преустановим Вашето право на достъп до всеки материал, за който се изисква регистрация. Всяка информация, която може да се идентифицира, предоставена по-долу, ще бъде предмет на условията на Политиката за поверителност.

Акаунт, парола и сигурност

Вие сте единственият оторизиран потребител на Вашия личен потребителски акаунт. Вие изцяло носите отговорност за запазване на поверителността на всяко потребителско име, парола и акаунт, предоставени от Вас или от Нас за достъп до платформата Praimgo. Вие сте единствено и изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват чрез Вашият акаунт, с изключение на това, че Praimgo може, при определени обстоятелства, да получи достъп до Вашия акаунт, за да направи промени, които сте поискали, като например промяна на данни. Praimgo няма контрол върху ползването акаунта на Потребителя от него самия или трети страни и изрично отказва всякаква отговорност, произтичаща от него. Ако подозирате, че някоя неоторизирана страна може да ползва Вашият акаунт и парола или подозирате друго нарушение на сигурността, трябва незабавно да се свържете с нас на www.praimgo.com, чрез контактната форма в платформата.

Доказване на самоличност

С цел доказване на самоличността Ви, Вие трябва да ни предоставите такова доказателство за самоличност, каквото имаме право правомерно да поискаме от Вас.

Текстови съобщения и телефонни обаждания

Използвайки платформата Praimgo, Вие изрично се съгласявате и приемате да получавате комуникации от нас, включително чрез текстови (SMS) съобщения, обаждания, имейли и други законови средства на всеки от вашите номера за контакт или имейл адреси, с цел да можем да предоставяме услугите, налични в платформата Praimgo, да обслужваме Вашия акаунт, да разглеждаме въпросите, свързани с Вашия акаунт, да Ви информираме чрез имейл съобщения за дейности, свързани с маркетинга на Praimgo.

Съгласявайки се да ползвате Praimgo, Вие се съгласявате, че може да получавате комуникации, включително маркетингови съобщения, генерирани от автоматични системи, които ще доставят предварително записани звукови съобщения/текстови съобщения и имейли, изпратени от името на Praimgo или негови партньори, по повод: оперативни комуникации относно Вашия акаунт; ползване на платформата, актуализации на нови и съществуващи функции на платформата; комуникации относно събития и промоции, управлявани от Praimgo; Новини относно Praimgo. С приемането на настоящите Общи Условия, Вие потвърждавате, че не е необходимо да давате съгласието си за получаване на промоционални съобщения, като условие за използване на платформата Praimgo или услугите, които се предлагат чрез нея. Ако номера за контакт, който сте ни предоставили, вече не е Ваш, е необходимо Вие да ни уведомявате незабавно, за това, че вече не можете да бъдете открит на този номер. С приемането на настоящите Общи Условия, Вие също така потвърждавате, че Praimgo или негови доставчици на комуникационни услуги, могат да записват обаждания, свързани с обслужването на Потребители, след получаване на съгласие от Вас.

Имейли

Praimgo може да Ви изпраща валидиращи, маркетингови и други имейли, свързани с услугите, предоставяни в платформата. Praimgo може също да Ви изпраща имейли за други услуги, които смятаме, че може да ви заинтригуват. Имате възможност да отмените получаването на подобни имейли по всяко време, като кликнете на опцията за отписване, намираща се най-долу в имейлите или да се свържете с Нас.

VI. Споразумение за изпълнение на услуги между Заявител и Изпълнител

С приемането на настоящите Общи Условия за ползване на платформата Praimgo, Вие потвърждавате и се съгласявате, че споразумението за изпълнение на услуга, между Заявител и Изпълнител се формира, при постигане на споразумение между страните за условията за изпълнение на услугата.

Условията по Споразумението за изпълнение на услуга, включват всички условия, посочени в раздела, които са предложени и приети по Поръчката, чрез платформата Praimgo.

Всички условия приети чрез споразумението между Заявител и Изпълнител, определени и приети чрез Поръчка в платформата се определят индивидуално между страните, доколкото те не противоречат на условията в настоящото споразумение и не разширяват задълженията на PRAIMGO LTD и не ограничават правата на PRAIMGO LTD.

С приемането на настоящите Общи Условия, Вие се съгласявате, че PRAIMGO LTD не е страна по сключваните между Заявител и Потребител споразумения, както и че тези споразумения няма да създават работни или други отношения между PRAIMGO LTD и Изпълнители/Заявители, нито ще създават трудови правоотношения между Заявител и Изпълнител. Ролята на компанията е ограничена единствено до това да действа като посредник, давайки среда за срещането на Заявител и Изпълнител за търсене и изпълнение на Услуги и да улесни разплащането между тях, използвайки внедрена в платформата система за разплащания.

Ролята на компанията е ограничена единствено до това, да действа като агент за събиране на плащания за услуги, за да улесни плащането по услугата, чрез платформата Praimgo, използвайки система за разплащания. Действайки като агент за събиране на плащания за конкретни услуги в платформата, Praimgo не поема отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в рамките на или извън платформата Praimgo.

След като бъде предварително одобрен от Потребителя, Изпълнителя може да не изпълни услугата лично. В случай, че услугата ще бъде изпълнена от помощници, подизпълнители или друг персонал, ангажиран от Изпълнителя, Изпълнителят поема пълна и единствена отговорност за действията и бездействията на тези лица, включително и изплащането на всички компенсации, обезщетения и разходи на лицето, ако възникнат такива.

По време на ползването на платформата Praimgo, Заявителите лично определят дали ще присъстват по време на изпълнение на услугата, както и това кога тя да бъде изпълнена или завършена.

Заявителите, които изберат да не присъстват по време на изпълнение на услугата, се съгласяват с това, че ако друг, различен от тях присъства при изпълнението на услугата, те дават правомощия на лицето по наблюдение и одобрение на изпълнението на услугата изцяло.

Заявителят заплаща на своя Изпълнител директно за изпълнените услуги чрез системата за разплащане, която е посочена в платформата Praimgo, по тарифите, договорени между страните в индивидуалното споразумението за изпълнение на услугите.

Защитена Поръчка

Като „Защитена Поръчка“ в платформата Praimgo се разглежда всяко споразумение за изпълнение на конкретна услуга, договорено чрез платформата, за което разплащането минава чрез системата за разплащане, ползвана в платформата. Защитената поръчка осигурява възможност на Заявителите на услуги за частично или цялостно възстановяване на заплатената сума по споразумението, в случай на частично или цялостно неизпълнение на услугата, както е договорено в споразумението.

Всеки Потребител на платформата се съгласява да спазва стриктно Споразумението за изпълнение на услугите, както и настоящите Общи Условия по време на договаряне и изпълнение на услугата. И двете страни по споразумението се съгласяват да уведомяват PRAIMGO LTD за всякакви спорове преди договарянето и по време на изпълнение на услугите, както и да преговарят неофициално за всеки възникнал спор между тях, чрез възможността за това, предоставена в платформата.

Praimgo запазва правото си да спре или прекрати всеки акаунт или поръчка, до разрешаване на всеки възникнал спор.

VII. Разплащания

Заявителите в платформата Praimgo заплащат за изпълнение на услугите директно на Изпълнителите. PRAIMGO LTD не е и няма да бъде страна по споразумения за изпълнение и разплащане на услуги в платформата. Плащането за изпълнение на услуги в платформата Praimgo се извършва директно от Заявителя на услугата на Изпълнителя и чрез система за разплащане, а не на Praimgo. Praimgo няма задължение и отговорност да плаща на Изпълнители за неизвършени плащания от страна на Заявителя за изпълнени услуги.

Вариантите за заплащане за изпълнение на услуги, които предоставя Praimgo са два. Единият вариант е услугата да бъде заплатена чрез системата за разплащане, ползвана в платформата, което осигурява на Потребителите „Защитена Поръчка“, по силата на която те могат да бъдат обезщетени за неизпълнение или частично изпълнение на услугата. Другият вариант за заплащане на Изпълнител за изпълнение на договорена услуга е директно на Изпълнителя в брой, след нейното изпълнение. В този случай, в който Заявител заплаща директно услугата на Изпълнител след нейното изпълнение, Praimgo не носи никаква отговорност за неизпълнение или частично изпълнение на услугата.

Потребителите на платформата Praimgo ще бъдат задължени да предоставят данни за избрания платежен инструмент на Praimgo и Доставчика на платежни услуги, в случай че изберат вариант за разплащане на услуги чрез платформата Praimgo.

Заявителите на услуги са отговорни за заплащането на всяка изпълнена поръчка, която включва ценовите условия на Поръчката, договорени в нея.

Заявителите на услуги ползват платформата и прилежащите и мобилни приложения безвъзмездно, освен в случаите, в които заявят ползването на допълнителни екстра услуги, достъпни в платформата срещу заплащането на фиксирана такса за това.

Изпълнителите в платформата Praimgo дължат такса за ползване на платформата, която се определя въз основа на сумата за изпълнение на услугата, договорена в споразумението между тях, като условията за размера и е индивидуално договорен в допълнително споразумение между Изпълнителя и Praimgo.

Приемайки настоящите Общи условия, всеки Изпълнител се съгласява, че е запознат и приема Споразумението за ползване на системата за разплащане, ползвана в платформата Praimgo. Praimgo не е страна по Споразумението за услуги за разплащане, като Praimgo няма задължения и отговорности към потребителя или оператора, предлагащ услугата за разплащане в платформата.

За да се предотврати измама и да се защити информацията на Потребителя от рискове, Praimgo и оператора, предлагащ системата за разплащане в платформата, могат да валидират акаунта на потребителя, преди активирането му.

Разплащането на услугите в платформата се извършва след като Praimgo получи потвърждение от Заявителя, че услугата е изпълнена, с всички условия заложени в поръчката. Когато задачата е приключила и е потвърдена от Заявителя, последния автоматично упълномощава системата за разплащане да обработи плащането.

Разплащане по изпълнена услуга се осъществява и след получаване на мълчаливо съгласие от страните в споразумението за изпълнение на услугата. Мълчаливо съгласие за изпълнение на услуга се приема обстоятелство, при което нито една от страните по споразумението не е възразила, чрез способите за това, достъпни в платформата, за изпълнението на услугата, в срокове, предварително фиксирани от Praimgo. Мълчаливото съгласие на Заявителя на услугата упълномощава разплащателната система да обработи плащането.

Praimgo си запазва правото (но не и задължението), при определени условия, при поискване от Заявител или Изпълнител или при установяване или съмнение за евентуална измама или друга злоупотреба с платформата Praimgo, да замрази поръчката и плащането по нея до установяване на обстоятелствата по поръчката и взимане на решение за последващото и развитие.

Потребителите на платформата Praimgo носят отговорност за всички допълнителни данъци и такси, съпътстващи изпълнението на услугите.

Гаранции за щети. Рекламации.

Гаранциите за щети, предоставяни от Praimgo осигуряват някои допълнителни защити на Потребителите, по отношение на услуги, предлагани в платформата. Съгласно настоящото споразумение, Praimgo може при определени условия да компенсира Заявителя при възникнала материална щета, нанесена от Изпълнителя при изпълнение на договорените услуги чрез платформата, като сумата по гаранцията, която може да възстанови Praimgo е не повече от 250 лв., независимо от стойността на изпълняваната услуга и на нанесената материална щета. Заявителя на услугата, отговаря на условията за Гаранция за щети, при условие, че докладва на Praimgo за възникнала щета в рамките на седемдесет и два (72) часа от момента на изпълнение на Услугата, фиксиран в споразумението, като за регистриране на щетата използва формата за това в платформата. Ако Заявителя на услугата не докладва за щетата в рамките на седемдесет и два (72) часа от момента на изпълнението на услугата, гаранцията не може да бъде заявена след това.

Заявената щетата и искането за възстановяване на разходи по възстановяване на щетата, ще бъде разгледана от Praimgo, в случай, че потребителя отговаря на следните изисквания:

Изпълнението на Гаранции за нанесени материални щети от Изпълнител, не важи в следните ситуации:

Рекламации

Регистрирането на рекламацията в Praimgo е заявяване на претенция от една от страните по споразумението, отнасяща се до качеството и обхвата на изпълнение на заявената чрез платформата услуга. Чрез заявяването на рекламация Заявителите и Изпълнителите заявяват желанието си да бъдат компенсирани за неизпълнение или частично изпълнение на договорената услуга, чрез канал в платформата Praimgo. Praimgo не е страна по регистрирани рекламации и не носи отговорност за удовлетворяването и от страните. Заявителя на услугата и Изпълнителя имат единствена отговорност по изпълнението на действия, свързани с разрешаването на спора.

С приемането на настоящото споразумение Потребителите:

Ескалирана рекламация

При условие, че при регистрирана рекламация свързана с изпълнението на услуга, страните по споразумението не стигнат до споразумение за удовлетворяването и, те имат възможност да ескалират рекламацията до Praimgo, с което изрично упълномощават Praimgo да вземе решение по спора, използвайки всички факти и условия по изпълнението на споразумението, достъпни в платформата.

Ескалиране на рекламацията е услуга, която e достъпна само и единствено на „Защитени Поръчки“, чието плащане се осъществява чрез системата за разплащане, действаща в платформата Praimgo.

С ескалиране на регистрирана рекламация по изпълнението на услуга в платформата Praimgo, Потребителя:

Такси за неактивен Заявителски/Изпълнителски акаунт

Акаунта се счита за неактивен, ако не е имало активност по него за период от шест (6) месеца. Когато това е разрешено от приложимото законодателство, месечна такса за обслужване на акаунта след това е 10 лева месечно, докато акаунта не бъде активиран отново или наличните активи в портфейла не достигнат до нула.

VIII. Ваучери. Гифт карти. Промоционални кодове за отстъпка.

По преценка на Praimgo, можем да предоставяме определени промоционални възможности на Заявителите на услуги в платформата. Всички промоции ще бъдат изпълнявани по наша собствена преценка и могат да бъдат активирани, модифицирани или премахнати по всяко време от нас без предварително уведомяване на потребителите за това.

Ваучери

По преценка на Praimgo, в платформата могат да бъдат налични ваучери или промоционални кодове за специални оферти или отстъпки, които могат да се ползват за цялостно или частично заплащане на услуги, достъпни в платформата за закупуване. Ваучерите, налични в платформата могат да бъдат различни, като може да са насочени към конкретен Изпълнител, конкретна услуга и със срок, изцяло определен от Praimgo. Ваучерите могат да бъдат ползвани само и единствено в платформата Praimgo за услугите, посочени в тях. Ваучерите не могат да бъдат осребрявани, не могат да бъдат заменяни за друга услуга и не могат да бъдат ползвани след изтичането на срока на действието им. Praimgо не носи отговорност за ваучери, които са неизползвани в срок, както и такива, за които по една или друга причина услугата не е изпълнена от Изпълнител.

С приемането на настоящите Общи Условия, Вие:

Гифт карти

Подаръчни карти на Praimgo могат да се използват само за услуги, предлагани за закупуване в платформата. Подаръчните карти нямат парична стойност и не могат да бъдат заменяни за пари.

Условията, важащи за подаръчните карти са:

IX. Актуализации и поддръжка на мобилни приложения на Praimgo

Платформата Praimgo може да Ви позволи да получите достъп до услуги в нея, чрез изтегляне на мобилни приложения, предназначени за това – за Потребители и за Изпълнители, чрез които да създавате потребителско съдържание в Praimgo и да получавате съобщения на мобилното си устройство. Собственика на мобилното устройство може да забрани или ограничи определени мобилни функции, а някои мобилни функции може да са несъвместими с вашия мобилен оператор или мобилно устройство. Имайте предвид, че мобилният Ви оператор може да Ви таксува за стандартни съобщения, данни и други такси за различни мобилни функционалности. Praimgo не носи отговорност за каквито и да било други начислени такси, които могат да възникнат при ползване на мобилните приложения на Praimgo. В случай на възникване на подобни задължения, трябва да се свържете с мобилния си оператор, за да разберете какви планове са налични и колко Ви струват. Вие имате изцяло ангажимент да се свържете с мобилния си оператор за всякакви други въпроси, свързани с подобни услуги и такси.

С приемането на настоящите Общи Условия:

X. Специални награди за Потребители

След регистрация за ползване на платформата Praimgo, Потребителите имат право да получават награди за лоялност и други специални оферти по преценка на Praimgo. Броят, видът и честотата на наградите се основават на редица фактори, всеки от които подлежи на промяна от Praimgo, без предизвестие към Потребителите. Тези фактори могат да включват брой заявявани услуги, брой и честота на посещения на нашия уебсайт, рейтинг и препоръки на Потребителя и взаимодействие с нашия уебсайт или естеството на закупуваните от Потребителя услуги.

Наградите, налични в платформата Praimgo, могат да бъдат достъпни с различни описания. Наградите за потребители могат да включват различни намаления за услуги, налични в платформата, карти за подаръци и други избрани от Praimgo преимущества, достъпи в платформата. Този тип награди се предоставят само и единствено по преценка на Praimgo, като те могат да бъдат предлагани за ограничен период от време. Количествата на предоставяните награда са ограничени, като Praimgo определя броя и валидността им.

Наградите в платформата имат промоционален характер, като те нямат парична стойност, могат да бъдат ограничени от гледна точка на количество и срок и служат само като средство за поощрение на Потребителите, ползващи платформата. Наградите, предоставяни в платформата са за индивидуалния Потребител и не могат да бъдат споделяни, копирани или прехвърляни на друг. Наградите са невъзвръщаеми и не подлежат на размяна между Потребители.

Наградите, достъпни в платформата могат да имат както промоционален характер за отстъпка, така и предоставящи възможност за ползване на различни екстри и удобства при ползването и, като характера и срока им се определя от Praimgo.

За да получите награда, трябва да сте влезли в акаунта си и да ползвате платформата чрез него. Получените награди в платформата, могат да бъдат добавени само във Вашия индивидуален потребителски акаунт.

Наградите, получени в платформата незабавно стават невалидни в случай на установена измама, злоупотреба или нарушаване на някое от условията на настоящото Споразумение

Praimgo запазва правото си да променя и прекратява условията и сроковете на наградите, които предоставя на Потребителите си в платформата по всяко едно време, без да има задължение да уведомява потребителите за това.

Praimgo запазва правото си да отмени предоставените награди на потребители по всяко време. Няма да бъдат отпускани възстановявания за изтекла или анулирани специални награди. Praimgo запазва правото си да променя или актуализира своята награда за място и квалифицираните покупки и дейности от време на време без предизвестие.

XI. Срок. Прекратяване на договор. Ограничаване на достъп до платформата

Срок

Настоящото споразумение продължава действието си с пълна сила, докато не бъде прекратено от някоя от страните по него.

Прекратяване от Praimgo

Praimgo може да прекрати или ограничи правото Ви да ползвате платформата Praimgo в случай, че има подозрения, че сте нарушили някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, като има правото /но не и задължението/ да Ви предостави писмено или имейл известие за нарушението, което сте направили и мерките, които са предприети. Ограничаването на достъпа до платформата ще влезе в сила веднага.

Ако PRAIMGO LTD прекрати или ограничи правото Ви да ползвате платформата, за Вас е забранено да регистрирате и създавате нов акаунт с Вашето име, фалшиво такова или името на трета страна, дори и ако можете да действа от името на третата страна. Ако PRAIMGO LTD прекрати или ограничи правото Ви да ползвате платформата Praimgo като Заявител, поради нарушение на някое от условията в настоящото споразумение, няма да имате право на възстановяване на неизползваната сума в портфейла във вашия акаунт.

Дори след като правото Ви да използвате платформата Praimgo бъде прекратено или ограничено, настоящото споразумение ще остане приложимо за Вас. Praimgo запазва правото си да предприеме подходящи правни действия, в случай, че прецени това за необходимо.

Praimgo запазва правото си да променя или прекратява, временно или постоянно, цялата или част от платформата Praimgo по свое усмотрение. PRAIMGO LTD не носи отговорност за промяна или преустановяване на цялата или на част от платформата Praimgo. Praimgo има право да ограничи всеки да завърши регистрацията си като Потребител, ако има съмнения, че това лице може да застраши безопасността и целостта на платформата Praimgo или ако по преценка на PRAIMGO LTD, такова ограничение е необходимо за справяне с бизнес проблем.

Можете да прекратите настоящото споразумение по всяко време, като прекратите всяко използване на платформата Praimgo. Всички части на настоящото споразумение, които по своето естество следва да бъдат обект на прекратяване, продължават действието си с пълна сила.

Прекратяване от Потребителя

Можете да прекратите настоящото Споразумение, като окончателно и трайно преустановите ползването на платформата Praimgo и като изтриете всеки акаунт, който сте регистрирали в платформата Praimgo. Ако се опитате да прекратите настоящото споразумение, докато все още има незаплатени от Вас услуги, заявени чрез вашия акаунт, това споразумение няма да бъде прекратено, докато услугите не бъдат заплатени, надлежно отказани или отменени по друг начин;

XII. Отказ на услуга от Изпълнител

С приемане на настоящото споразумение, Вие декларирате, че сте запознати и приемате всички условия за отказ на Поръчка, заложени в него. Praimgo не е страна по споразумението за изпълнение на услуга между Заявител и Изпълнител и не носи отговорност за отказани Поръчки, независимо от причината за отказ и резултатите от това.

С приемане на настоящото споразумение Потребителя декларира съгласието си, че:

Praimgo не носи отговорност за неизпълнени услуги от Изпълнители в платформата и не може да бъде подвеждан под отговорност за това.

XIII. Съдържание, генерирано от Потребители в платформата

Под „Съдържание, генерирано от Потребители“, се разбира всяка информация и материали, които се предоставят на Praimgo, нейни партньори или други Потребители, във връзка с регистрация на Потребители за ползване на платформата Praimgo.

Приемайки настоящите Общи Условия, се съгласявате с това, че носите пълна отговорност за „Създаденото от Потребители“ съдържание, като Praimgo действа само и единствено като пасивен канал за онлайн разпространение и публикуване на съдържанието, генерирано от Потребители на платформата.

С приемането на настоящото споразумение, потвърждавате и се съгласявате, че Praimgo не участва в създаването и разпространението на „Генерирано от Потребители съдържание“, не носи отговорност за „Генерирано от Потребители Съдържание и не може да отговаря за искове, произтичащи или свързани с „Генерираното от потребители съдържание“.

Също така, с настоящето споразумение потвърждавате и се съгласявате, че Praimgo няма задължение да наблюдава, преглежда или премахва съдържание, генерирано от потребители.

С настоящото споразумение, се задължавате и гарантирате на PRAIMGO LTD, че:

С настоящото споразумение, Вие декларирате, че сте наясно с това, че платформата Praimgo е канал за съдържание, генерирано от потребители, свързано с предлагане, преглед и оценки на предлаганите услуги в платформата. Тази обратна връзка по повод предлагани услугите, е мнение на Заявителя, а не мнение на Praimgo, като то не е проверено или одобрено от Praimgo и всеки Заявител на платформата трябва да предприеме собствено проучване, за да се увери, че даден Изпълнител е подходящ за изпълнението на определена услуга.

Приемайки настоящето споразумение, Вие съгласявате още, че Praimgo не носи отговорност за обратна връзка за Изпълнителите или друго генерирано от потребители съдържание. Praimgo насърчава всеки Заявител да даде обективна, конструктивна и честна оценка за другите Потребители на платформата. Praimgo няма задължението да проучва всяка забележка, мнение, коментар, публикувани от Потребителите за истинност или коректност, но запазва правото си да прави това по своя преценка.

С настоящото споразумение, предоставяте на PRAIMGO LTD изключително и неотменяемо право да упражнява всички авторски права, права на публичност и всякакви други права за съдържанието, генерирано от потребители, с цел управление и усъвършенстване на платформата Praimgo.

Всеки Изпълнител, който предоставя на Praimgo видео запис, филм, друг запис, снимка, глас или всички свързани инструментални, музикални или други звукови ефекти, в замяна на правото да използва платформата Praimgo, с настоящото споразумение се съгласява, че се отказва от всички морални права над това съдържание и безвъзвратно предоставя на Praimgo право:

Всеки Изпълнител, регистрирайки се в платформата Praimgo декларира и гарантира, че има законното право да предоставя правата, посочени по-горе.

Приемайки настоящето споразумение, Вие се съгласявате, че Praimgo не дължи никакво финансово или друго възнаграждение за ползване на данни, предоставени от Изпълнители, както за първоначално, така и за последващо ползване. Съгласявате се още, че Praimgo не носи отговорност за разходи или задължения, възникнали в резултат на използването, загубата, злоупотребата с тези изпълнителски данни.

XIV. Връзка и препратки към сайтове на трети страни

Платформата Praimgo може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Такива връзки не изискват и не подлежат на одобрение от Компанията, връзката с тези уебсайтове или техни оператори. Такива връзки се предоставят като информационна услуга, само за справка и удобство. Praimgo не контролира такива уебсайтове и не носи отговорност за тяхната наличност или коректност на съдържание, реклама, продукти или услуги. Изцяло отговорност на Потребителите е да оценят съдържанието и полезността на информацията, получена от други уебсайтове.

С приемане на настоящите Общи Условия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Praimgo не участва в създаването и публикуването на уебсайтове на трети страни и отказва всякаква отговорност за уебсайтове на трети страни, като не носи отговорност за искове, произтичащи от уебсайтове на трети страни. Освен това потвърждавате и приемате, че Praimgo няма задължение да наблюдава, преглежда или премахва връзки към уебсайтове на трети страни, но си запазва правото да ограничава или премахва връзки към уебсайтове на трети страни в платформата Praimgo, в случай, че прецени за необходимо.

Използването на който и да е уебсайт, контролиран, притежаван или управляван от трети страни, се регулира от условията и реда за използване и политиките за поверителност за тези уебсайтове. Достъпа до такива уебсайтове е изцяло на Ваша изрична отговорност. Praimgo изрично отхвърля всяка отговорност, възникваща по повод ползването и разглеждането на всякакви уебсайтове или други материали, които могат да се появят в платформата Praimgo.

Като част от функционалността на платформата Praimgo, имате възможност да свържете акаунта си с други онлайн акаунти, които може да имате.

С настоящото споразумение, Вие заявявате, че имате право да разкриете информация за вход до Вашия акаунт на Praimgo, в качеството си на трета страна и да предоставите достъп на Praimgo до Вашите данни, без да нарушавате което и да е от условията, уреждащи използването на приложимия акаунт на трета страна и без да задължава Praimgo да плаща каквито и да било такси.

Освен ако не е посочено друго в Общите Условия, цялото съдържание на „Услугата за социални мрежи“ /SNS/, ако има такова, се счита за съдържание, генерирано от Потребителя. В зависимост от избраните от Вас планове при трети страни и при спазване на настройките за поверителност, които сте задали в акаунти при трети страни, вашата лично идентифицираща информация, която публикувате в своите акаунти там, може да бъде достъпна чрез Вашия акаунт в Praimgo.

Моля, обърнете внимание, че ако акаунт при трета страна или свързана услуга, стане недостъпен или достъпът на Praimgo до такъв акаунт бъде прекратен от доставчика на услугите, тогава съдържанието на SNS може да не е достъпно и в платформата Praimgo.

Имайте предвид, че Вашите взаимоотношения с доставчици от трети страни на услуги, се управляват само от Вашите споразумения с тези доставчици.

Praimgo не полага никакви усилия да преглежда никое съдържание на SNS за точност, законност или коректност и Praimgo не носи отговорност за съдържание на SNS.

XV. Интелектуална собственост

Цялото текстово, графично, редакторско съдържание, данни, форматиране, графики, дизайни, HTML, фотографии, музика, звуци, изображения, софтуер, видеоклипове, търговски марки, лога, шрифтове и друго съдържание, което Потребителите виждат и четат чрез платформата Praimgo, са собственост на Praimgo, с изключение на генерираното от Потребители съдържание, за което те предоставят на Praimgo право за ползване.

Собственият материал на Praimgo е защитен във всички форми, медии и технологии, които вече са известни или са разработени. Praimgo притежава всички собствени материали, както и координацията, подбора, подреждането и подобряването на такива собствени материали, съгласно Закона за авторското право. Собственият материал е защитен от вътрешното и международното законодателство, уреждащо авторското право, патентите и други права на собственост.

Потребителите не могат да копират, изтеглят, използват, препроектират, преконфигурират или препредават нищо от платформата Praimgo, без изричното предварително писмено съгласие на Praimgo. Всяка употреба на такъв материал, без изричното съгласие на Praimgo, е изрично забранено.

Имената на услугите и търговските марки на Praimgo, включително Praimgo и лога на Praimgo, са марки, собственост на PRAIMGO LTD. Всички други търговски марки, лога и търговски имена, използвани в платформата Praimgo, са собственост на съответните им собственици. Нямате право да копирате или използвате някоя от тези марки, лога или търговски имена, без изричното предварително писмено съгласие на собственика.

XVI. Авторско право

Praimgo уважава интелектуалната собственост на другите и очаква от своите Потребители същото. Ако считате, че има материали, предоставени на Praimgo, които нарушават Вашето авторско право или друго право на интелектуална собственост, моля незабавно да се свържете с нас, на адрес: PRAIMGO LTD, 68/2 Grassmarket, Edinburgh, Scotland, EH1 2JR или info@praimgo.com, като посочите:

XVII. Поверителна информация

С приемането на настоящото споразумение, Вие потвърждавате, че Поверителната информация е ценен, специален и уникален актив на Praimgo и се съгласявате, че няма да разкривате, прехвърляте, използвате каквато и да е конфиденциална информация, с каквато и да е цел, различни от добросъвестното ползване на платформата Praimgo, в съответствие с настоящите Общи условия.

В случай, че е необходимо и уместно, може да разкривате поверителна информация единствено на упълномощени свои служители и партньори, при условие, че те също са изрично задължени да поддържат поверителността на информацията. Вие трябва незабавно да уведомите Praimgo писмено, за всички обстоятелства, които могат да представляват нерегламентирано и недоброжелателно разкриване, прехвърляне или използване на поверителна информация.

С приемане на настоящите Общи Условия, Вие гарантирате, че ще положите максимални усилия, за да защитите поверителната информация от неразрешено и недобросъвестно разкриване, прехвърляне или използване.

Терминът „Поверителна информация" означава всяка търговска тайна, конфиденциална и патентована информация и всяка друга информация на Praimgo, която не е известна на обществеността или други трети страни, които биха могли да получат икономическа или друга стойност от използването на поверителната информация на Praimgo. За поверителна информация се счита още технически данни, ноу-хау, изследвания, продуктови планове, продукти, услуги, клиенти, пазари, софтуер, разработки, изобретения, процеси, формули, технологии, дизайни, чертежи, инженеринг, информация за конфигурация на хардуера, маркетинг , финанси, стратегическа и друга собствена и поверителна информация, свързана с бизнеса, операциите или имотите на Praimgo, включително информация за персонала, потребителите или партньорите на Praimgo.

XVIII. Разрешаване на спорове

В случай на спор, произтичащ или свързан с настоящите Общи условия, включително всеки въпрос относно тълкуването, изпълнението и / или прилагането на някой от неговите разпоредби и в случай, че между засегнатите страни не може да се постигне споразумение, се прилагат приложимите според правото условия и разпоредби. Тези Условия се уреждат от законите на страната.

XIX. Промени в Общите Условия

PRAIMGO LTD запазва правото си, по своя собствена и абсолютна преценка, да изменя, променя, допълва, прекратява или изтрива някое от условията на настоящото споразумение и да преглежда, подобрява, променя или прекратява, временно или постоянно, платформата Praimgo или всяко нейно съдържание или информация в платформата по всяко време, с или без предварително уведомление и без никаква отговорност за Praimgo.

PRAIMGO LTD се старае винаги да уведомява Потребителите за съществени промени, настъпили по Общите Условия, чрез електронната поща или друг удобен начин, но въпреки това, Praimgo не носи отговорност в случай на неизпълнение на това условие.

В случай, че бъдещи промени в настоящите Общи Условия, са неприемливи за Вас, е необходимо незабавно да преустановите ползването на платформата Praimgo. Продължаващото Ви ползване на платформата Praimgo след всяко преразглеждане на настоящото споразумение, представлява изрично и неотменимо приемане на всички настъпили промени в Общите Условия. Компанията също така може да наложи ограничения за определени функции или да ограничи достъпа ви до част от платформа Praimgo, без предизвестие.

XX. Известия и съгласие за получаването им

С приемане на настоящото споразумение, Вие се съгласявате да получавате всякакви допълнителни споразумения, известия, оповестявания и други съобщения (общо наричани „ Известия “), към които настоящото Споразумение се отнася по електронен път, чрез електронна поща или чрез публикуване на Известия на Сайта и в мобилните приложения, прилежащи към платформата.

С настоящото споразумение, Вие се съгласявате още, че всички Известия, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване тези съобщения да бъдат писмени. Ако не е посочено друго в настоящото споразумение, всички изпращани Ви известия ще бъдат в писмена форма и ще се считат за надлежно предадени, когато е удостоверено че те са получени.

XXI. Информация за контакт

Ако имате въпроси, относно настоящото споразумение, моля, свържете се с нас на info@praimgo.com или на адрес:

Praimgo LTD

68/2 Grassmarket, Edinburgh, Scotland, EH1 2JR

ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМАМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА PRAIMGO, И ЗАЯВАВАМ, ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА ЩЕ БЪДЕ СЪОБРАЗЕНО С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

XXII. Последна актуализация:

01.01.2020Г.